Cele Projektu

1. Cele zawodowe

 • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i przedwczesnemu kończeniu edukacji
 • współpraca z pracodawcami, poznanie nowych metod pracy
 • rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z zawodem (z analizy podstawy programowej i badań rynku pracy wynika, że występują umiejętności pożądane na rynku pracy, które nie zostały ujęte w programie nauczania; z przeprowadzonej dla uczniów ankiety oraz obserwacji wynika, że uczniowie mają tego świadomość i są zainteresowani zdobywaniem nowej wiedzy, m.in. z zakresu grafiki 3D, sieci teleinformatycznych Cisco, technik mikroprocesorowej w elektronice)
 • udział w konkursach z przedmiotów zawodowych
 • zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zawodowych uznawanych na rynku pracy w Polsce i Europie
 • gwarancja zatrudnienia w wyuczonym zawodzie po ukończeniu szkoły w kraju lub za granicą, zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku pracy
 • współpraca z uczelniami ułatwiająca kontynuację nauki w Polsce i Europie, m.in. w ramach Szkolnego Klubu Biznesu
 • udział młodzieży w stażach zawodowych w krajach Unii Europejskiej, stworzenie szansy rozwoju dla najlepszych uczniów
 • zdobycie dodatkowych uprawnień i certyfikatów, związanych z kierunkiem kształcenia, w tym Europass Mobilność, IWO z systemu ECVET

2. Cele językowe

 • podwyższenie poziomu znajomości języka angielskiego
 • doskonalenie w posługiwaniu się j. angielskim w zakresie słownictwa z zakresu elektroniki i informatyki
 • przełamanie bariery językowej

3. Cele społeczne i międzykulturowe

 • zapoznanie z kulturą innego narodu, zwyczajami, historią
 • zwiększenie samodzielności, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów
 • wobodne poruszanie się na rynku pracy, gotowość do zmian i podejmowania własnej działalności gospodarczej
 • kształcenie umiejętności pracy w grupie, różnorodnej mentalnie i kulturowo